top of page

Трудово право

 

Ние предоставяме правно обслужване както на работодатели, така и на работници и служители в сферата на трудовото право. Правните ни съвети в тази област включват:

  • Консултации и правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:

 

Консултиране на работодателите във връзка със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите; полагане на извънреден труд

 

Консултиране на работниците и служителите относно техните права съгласно трудовото законодателство; съдействие при трудовоправни спорове, включително завеждане на искове за отмяна на незаконни уволнения и възстановяване на работа; консултиране при трудови злополуки

 

  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, вътрешни актове на работодателя и всякакви други договори и документи във връзка с трудовото законодателство

 

  • Завеждане на искове и процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове относно незаконни уволнения, неизплатени възнаграждения и обезщетения, трудови злополуки

bottom of page