top of page

Търговско и дружествено право

 

Разполагаме със значителен опит в областта на комплексното правно обслужване на български и чуждестранни клиенти в сферата на търговското и дружественото право, както следва:

  • Консултации относно подходяща правна форма за стартиране на бизнес в България

  • Цялостно правно подпомагане на корпоративни клиенти в ежедневната им търговска дейност

  • Учредяване на търговски дружества и извършване на промени в обстоятелствата, свързани с тях

  • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел

  • Прехвърляне на дялове и акции, процедури по увеличаване на капитала и извършване на непарични вноски в капитала на дружества

  • Преобразуване на търговски дружества, сливания, отделяния, придобивания

  • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества

  • Съдействие при структуриране и сключване на търговски сделки

  • Участие в преговори и разрешаване на търговски спорове

bottom of page