top of page

Работодателят не ми признава предходен трудов стаж


 

Провокирани сме да напишем настоящата статия по повод казус на наша клиентка.


Непосредствено преди да бъде съкратена от настоящия си работодател, тя с учудване установява, че същият не ѝ е признал натрупания трудов стаж при предходни работодатели. Поради това, през целия период, през който е работила в предприятието, е получавала много по-ниско допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.


Защо работодателят е признал единствено трудовия стаж, който служителката е натрупала в неговото предприятие, но не и предходния ѝ трудов стаж, ще изясним в долните редове.


Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит


Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, познато още като „клас прослужено време“, представлява допълнително възнаграждение към основната заплата на работниците и служителите.


То се заплаща ежемесечно в процент върху основната заплата, като към настоящия момент минималният размер, определен от Министерски съвет, е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С колективен трудов договор на браншово равнище може да се договори минимален процент на допълнителното трудово възнаграждение, по-висок от определения от Министерския съвет.


Размерът на възнаграждението се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.

Признаване на трудов стаж при определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение


Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) при определяне на размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, работодателят отчита:


  1. времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности;

  2. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.


Следва да се отбележи, че преди влизане в сила на НСОРЗ на 01.07.2007 г. действаше Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.), според която работодателят зачиташе всеки трудов стаж на служителя, независимо дали е придобит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Допълнителното възнаграждение се наричаше „допълнително възнаграждение за продължителна работа“, като се е признавал всеки трудов стаж, придобит съгласно Кодекса на труда.


С новата НСОРЗ обаче характерът на това допълнително трудово възнаграждение беше доразвит в посока на въвеждане на понятието „професионален опит“, наред с формалното наличие на трудов стаж придобит съгласно Кодекса на труда.


Новото изискване за професионален опит е въведено, за да отговори на новата икономическа реалност в страната след присъединяването ѝ в Европейския съюз и все по-развиващия се конкурентен пазар на труда.


Идеята на законодателя е да се придаде една по-висока стойност на времето на работа и натрупаните в него професионални знания, умения и опит, които ще доведат до по-висока ефективност и производителност на труда.


Следователно, механизмът за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след 01.07.2007 г. включва кумулиране на трудовия стаж, определен като период от време, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, и натрупаният професионален опит, изразяващ се в усвоените умения, познания и опит в работния процес на извършване на дадена работа или упражняване на съответна професия.


Обръщаме внимание, че независимо от посоченото законово изискване, няма пречка с индивидуалния трудов договор, в колективен трудов договор или с вътрешните правила за работната заплата на работодателя да се предвидят по-благоприятни условия за служителите от тези предвидени в закона, като например да им се признае целия преходен трудов стаж до 01.07.2007 г., независимо от заеманата длъжност, а след 01.07.2007 да им се признае преходен трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Доказване на предходен трудов стаж и професионален опит


Доказване на трудов стаж

С оглед нормативно определеното задължение на работодателя да признае преходен трудов стаж на работника и служителя на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия, работодателят следва да определи условията, при които ще зачете сходния характер на работата, длъжността или професията.


Тези условия се определят или в колективния трудов договор на браншово равнище или във Вътрешните правила за работната заплата в предприятието.


Следователно, когато съответното предприятие не е обвързано от колективен трудов договор, то работодателят следва във Вътрешните си правила за работната заплата да уреди условията, при които ще зачита преходен трудов стаж на своите работници и служители. В случай че работодателят не стори това, същият ще бъде в нарушение на трудовото законодателство и подлежи на санкциониране.


Доказването на предходен трудов стаж и отговарянето на условията, определени от работодателя, за признаване на предходен трудов стаж, се извършва с представянето от съответния служител на трудов договор и/или други документи (например длъжностни характеристики), издадени от предходните работодатели или осигурителна институция.


В конкретния случай с нашата клиента се оказа, че при постъпването си на работа тя по никакъв начин не е обърнала внимание на работодателя, че има предходен трудов стаж на сходни длъжности, съответно не му е представила никакви документи в тази връзка.


Считаме, че признаването на предходен трудов стаж с оглед определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение е двустранна процедура, при която както работодателят, с оглед законовите си задължения, следва да извърши преценка и анализ на предходния трудов стаж на служителя и дали същият следва да бъде зачетен, така и съответният служител следва да положи необходимата грижа и заинтересованост и да съдейства на работодателя, като му предостави информация, подкрепена с надлежни документи, относно предходния си трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Права на служителя при незачитане от работодателя на предходен трудов стаж и професионален опит


Ако сте изправени пред ситуация, при която сте установили, че работодателят не ви е признал предходен трудов стаж и професионален опит, съветваме Ви да предприемете следните действия:


  1. Най-напред, следва да се уверите, че действително е налице нарушение от страна на работодателя. Първата стъпка е да потърсите информация дали по отношение на предприятието има действащ колективен трудов договор, както и да изискате Вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Както посочихме горе, именно в тези два акта се уреждат условията, при които се зачита сходния характер на работата, длъжността или професията. Възможно е Вие да смятате, че сте заемали сходна длъжност на изпълняваната при сегашния ви работодателя работа, но последният да е определил различни критерии за признаване на преходен професионален опит и длъжностите, които сте заемали преди, да не се зачитат от работодателя ви.

  2. На следващо място, разполагате с възможност да сезирате Инспекцията по труда, която ще извърши проверка на място при работодателя, ще анализира относимите документи и ще даде заключение дали в действителност е извършено нарушение от работодателя на трудовото законодателство. При установяване на нарушения, Инспекцията по труда ще даде предписания на работодателя, включително може да му наложи санкция.

  3. Ако въпреки горните стъпки, работодателят продължава да отказва да ви признае предходен трудов стаж, можете да предявите иск срещу работодателя пред компетентния български съд, с който да искате работодателя да бъде осъден да заплати разликата между допълнителното трудово възнаграждение, което Ви е изплащано, и реално следващото Ви се по закон допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Имайте предвид, че вземанията за възнаграждения за труд се погасяват с тригодишна давност. 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.

Автор: Станислава Иванова - адвокат

bottom of page