top of page

Особености на договорите от разстояние. Какви са правата ми и как мога да се откажа от договора?


 


Понастоящем сключването на договори от разстояние е широко практикувано от търговците на стоки и услуги. Това са договори, които се сключват без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използването на различни средства за комуникация като телефон, e-mail, онлайн магазини, интернет сайт, социални мрежи и др.


Предвид специфичната среда, в която се сключват договорите от разстояние, са предвидени редица законодателни гаранции както на европейско, така и на национално равнище, с оглед защитата на потребителите при сключването на такъв тип договори.


Във вътрешното ни право защитата на потребителите е конституционно закрепена в разпоредбата на чл.19, ал.2, която гласи, че „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя“.


Законодателната рамка на защитата на потребителите е очертана в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като в глава Четвърта, раздел I e предвидена засилена защита на потребителите при сключването на договори извън търговския обект и договорите от разстояние.


Какво представлява договорът от разстояние?


ЗЗП дава легална дефиниция на понятието „договор от разстояние“:


 • Това е всеки договор, сключен между търговец и потребител,

 • като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние,

 • без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя,

 • чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

! Договорът от разстояние следва да се различава от договорите извън търговския обект.


Това са договори, при които търговецът и потребителят присъстват физически при сключването на договора, за разлика от договорите от разстояние, при които нямаме едновременно физическо присъствие на двете договарящи страни. Спецификата се изразява в това, че самото сключване на договора се извършва на място, различно от търговския обект на търговеца.


Кои договори не могат да бъдат сключени от разстояние?


Има договори, които ЗЗП не допуска да бъдат сключени от разстояние. Те са детайлно регламентирани в чл.46 от ЗЗП, като най-общо това са договори, свързани с предоставяни на услуги в социалната, здравната, финансовата сфера, договори за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, договори за придобиване, прехвърляне и наем на недвижимо имущество и други.


Задължение на търговеца да предостави информация преди сключването на договора


Преди сключване на договора от разстояние, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин, на български език, следната информация, която става неразделна част от договора:


 • основните характеристики на стоките или услугите;

 • името/наименованието на търговеца;

 • седалище и адрес на управление, телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива;

 • адрес на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност;

 • крайната цена с включени всички данъци и такси; разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора;

 • условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите;

 • условия, срок и начин за упражняване правото на отказ, когато потребителят има право на такова;

 • когато потребителят няма право на отказ, търговецът уведомява потребителя за това или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;

 • ако има изискване потребителят да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ;

 • срока на договора, а в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване – условията за неговото прекратяване;

 • когато е приложимо, се посочва минималният срок, за който потребителят има задължения по договора;

 • когато е приложимо, се посочва наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях.

В крайната цена на стоките или услугите се включват освен всички данъци и такси, така и всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси.


Когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително, следва да се посочи обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя.


Важно! Ако търговецът не изпълни изискването за предоставяне на информация за допълнителните разходи, които се дължат от потребителя или за други разходи за периода на изпълнение на договора, включително за разходи за връщане на стоката, потребителят не дължи тези разходи.


При нарушаване от страна на търговеца на задължението му да предостави необходимата информация, на същия се налага за всеки отделен случай глоба в размер от 100 до 1000 лв. ако е физическо лице, или имуществена санкция от 500 до 3000 лв. ако е едноличен търговец или юридическо лице, от съответния контролен орган.


Сключване на договора от разстояние
Предвид разнообразните технически и комуникационни средства за сключване на договорите от разстояние, ЗЗП не посочва изрично за всеки отделен случай кога се счита, че е налице валидно сключен договор между търговеца и потребителя.


Единствено по отношение на сключване на договор от разстояние по телефона законодателят урежда, че договорът влиза в сила и обвързва потребителя от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.


В останалите случаи ще намерят приложение общите разпоредби на гражданското законодателство относно сключването на договори.


Договорът ще се смята сключен в момента, в който потребителят приеме предложението чрез изразяване на съгласие.


След сключването на договора, търговецът е длъжен да предостави на потребителя копие от подписания договор или потвърждение на договора на хартиен или ако потребителят се съгласи – на друг траен носител. Същите се предоставят в рамките на разумен срок след сключването на договора или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението също трябва да съдържа цялата посочена горе информация, която търговецът е длъжен да предостави на потребителя.


Някои особености при договори, сключени по електронен път


При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът е длъжен да предостави на потребителя информация относно характеристиките на стоките или услугите, крайната цена, срока на договора и срока, за който потребителят има задължения.


Информацията следва да се предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си. Върху бутона се изписват четливо само думите „поръчка със задължение за плащане“ или друга съответна недвусмислена формулировка, от която да става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на потребителя.


Ако търговецът не спази посочените изисквания, потребителят не е обвързан от договора или поръчката.


В интернет страниците за електронна търговия търговецът следва да посочи по ясен и четлив начин най-късно при започване на процеса на поръчване дали има ограничения за доставката на стоките и какви платежни средства се приемат.


Някои особености при договори, сключени по телефона


При договорите от разстояние по телефона, за сключването на договора не е достатъчно потребителят по време на телефонния разговор да се съгласи с предложението.


Най-напред, търговецът следва да потвърди направеното предложение до потребителя на траен носител.


За да бъде обвързан от предложението, потребителят, от своя страна, следва да подпише предложението или да изпрати писменото си съгласие за приемане на предложението.


Както посочихме горе, договорът ще влезе в сила в момента, в който търговецът получи писменото съгласие на потребителя.


Кога и как мога да се откажа от договора?


При сключен договор от разстояние, потребителят има право да се откаже от същия в определените от закона срокове.


Не е необходимо потребителят да посочва причина за отказа си.


При отказ от договора, потребителят не дължи обезщетение или неустойка и не дължи заплащане на каквито и да е разходи, с изключение на допълнителните разходи за доставка, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, както и разходите във връзка с връщане на стоките на търговеца.


Срок


Отказът от договора се прави в 14-дневен срок, считано от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;

 • приемане на стоката от потребителя или трето лице, различно от превозвач или посочено от потребителя – при договор за продажба.

При договорите за продажба има някои специфики относно началния момент, от който започва да тече срока:


a) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно - срокът започва да тече от датата на приемане на последната стока;


b) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части - от датата на приемане на последната партида или част;


c) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време - от датата на приемане на първата стока.


Важно! Когато търговецът не е предоставил на потребителя информация относно правото му на отказ, потребителят има право да се откаже от договора в срок 1 година и 14 дни.


Ако информацията относно правото на отказ от договора е предоставена в рамките на 1 година от сключването на договора или респективно получаването на стоката, тогава потребителят има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от получаването на информацията.


Форма


За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.


Потребителят е този, който носи тежестта да докаже, че се е отказал от договора.


От момента на отказа се прекратяват задълженията на страните да изпълнят договора.


Възстановяване на платените суми
Търговецът е длъжен да възстанови на потребителя всички суми, платени от последния, включително разходи за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която търговецът е бил уведомен за отказа.


Търговецът не дължи обаче възстановяване на допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка.


В случай че търговецът не възстанови дължимите суми в посочения срок, на физическите лица – търговци се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай, от съответния контролен орган.


Връщане на стоките


Когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.


Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, освен търговецът се е съгласил да поеме същите.


! Имайте предвид, че търговецът има право да задържи възстановяването на платените от потребителя суми, докато не получи стоките или не получи доказателство, че стоките са му изпратени.


В кои случаи не мога да се откажа от договора?


Не при всички договори от разстояние може да бъде упражнено правото на отказ от същия. Законът регламентира изчерпателно случаите, при които потребителят няма право да се откаже от договора, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 7. за доставка на алкохолни напитки, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара;

 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка;

 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 10. за доставка на периодични издания с изключение на договори за абонамент;

 11. сключени по време на публичен търг;

 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя.

Имайте предвид, че ако продавате чрез социални платформи като Facebook, Instagram и др. също е налице сключване на договор от разстояние. Ето защо, в качеството ви на търговец, следва да спазвате описаните законови изисквания при сключването на такъв тип договори.


Обратно, ако сте купувач на такива стоки, то вие сте потребител по смисъла на закона и разполагате с всички предоставени ви по закона права, включително при неизпълнение на договора да сезирате компетентния контролен орган и да искате налагането на глоби на търговеца. 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.Автор: Станислава Иванова - адвокатbottom of page