top of page

Нов Закон за защита на търговската тайна


В ДВ, бр.28 от 05.04.2019 г. беше обнародван и влезе в сила нов Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ). С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.


Със ЗЗТТ се уреждат условията и редът за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана по съдебен път в производство по граждански дела. Законът дефинира понятието „търговска тайна“, а именно това е всякаква търговска информация, ноу-хау, технологична информация, която представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация. За да бъде търговска тайна тя трябва има търговска стойност поради тайния си характер, и по отношение на нея да са предприети мерки за запазването й в тайна от лицето, което има контрол върху информацията.


В какво се изразява нарушението?

Нарушенията по ЗЗТТ се изразяват в неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Предмет на нарушение могат да бъдат и стоки и услуги, чиито дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.


Не се смята за неправомерно придобиването, използването или разкриването на търговска тайна в следните случаи:

1. при упражняване на правото на свободно изразяване на мнение и правото на достъп до информация по смисъла на Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитането на свободата и плурализма на медиите;

2. за разкриване на престъпления, нарушения или други противоправни деяния, когато това се извършва с цел защита на обществения интерес;

3. когато работници или служители разкриват търговска тайна на техни представители в рамките на законовото упражняване на функциите на представителството в съответствие с правото на Европейския съюз или българското законодателство, ако разкриването е било необходимо за упражняването на тези функции;

4. за защита на интерес, признат от правото на Европейския съюз или от българското законодателство.


Как се осъществява защитата на търговска тайна в случай на нарушение?

Притежателят на търговска тайна може да потърси защита посредством предявяване на иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Той може да претендира и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Притежателят на търговската тайна може да предяви и следните искове: за преустановяване или забрана за използване на търговската тайна, забрана за пускане на пазара на стоките или услугите – предмет на нарушението, унищожаване на цели или част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат търговска тайна, както и иск за забрана за предлагане на услуги, които са значително повлияни от търговски тайни, придобити неправомерно. Преди предявяване на иска, както и във всяко положение на делото до приключване на съдебното дирене във въззивната инстанция съдът може да допусне извършването на посочените действия като временни обезпечителни мерки. Обезпечението се допуска при наличието на предвидените в чл. 15 от ЗЗТТ основания, като допускането, налагането и отмяната на обезпеченията се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Законодателят е предвидил давностен срок от 5 години от извършването на нарушението, с изтичането на който срок се погасява правото на иск на притежателя на търговска тайна.


Контрол

Контролен орган за установяване на нарушенията по закона и налагането на санкции и принудителни административни мерки е Комисията за защита на конкуренцията, чиято контролна дейност се извършва по реда и условията на Закона за защита на конкуренцията. Решенията на КЗК не са пречка за осигуряване на защитата на търговска тайна при условията и по реда на ЗЗТТ.Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.


Автор: Станислава Иванова - адвокатbottom of page