top of page

Нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки


 

На 01.01.2022 г. влиза в сила нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който беше приет от Народното събрание на 04.03.2021 г. и обнародван в ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.


Законът въвежда разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/770 и Директива (ЕС) 2019/771, които хармонизират правилата в правната уредба на потребителските договори във всички държави членки при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при потребителските продажби на стоки.


Целта на закона е да осигури защитата на икономическите интереси на потребителите при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и при продажба на стоки на потребители.


Правата, които законът предоставя на потребителите, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите, е недействителна.


Обхват на новия закон


Законът се прилага в отношенията между търговци и потребители.


Разпоредбите на закона уреждат два основни вида договори, сключени между търговци и потребители:

 • договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, и

 • договори за продажба на стоки.

На база на това разграничение, първият вид договори са предмет на уредба в Глава Втора от закона, а вторият вид договори в Глава Трета от закона.


Следователно, законът се прилага не само за продажби на стоки и услуги онлайн, но и на присъствените продажби.


Важно! Предвид въведената нова правна уредба на потребителските продажби на стоки, в Закона за защита на потребителите бяха направени редица изменения, включително бяха отменени разпоредбите, касаещи търговската гаранция на стоки. Предоставянето на търговска гаранция и гаранционното обслужване ще се извършва вече съобразно правилата на новия закон.


Новият закон ще се прилага успоредно с действащите разпоредби на Закона за защита на потребителите, като всеки един от тях регламентира различни аспекти в отношенията между търговци и потребители.


Преди да пристъпим към анализ на двата вида договори и изискванията, приложими за тях, респективно задълженията, които търговците вече ще имат, следва да обърнем внимание на основните дефиниции, които законът въвежда.


Съгласно закона, цифрово съдържание са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.


Под цифрова услуга следва да се разбира услуга, позволяваща:

а) на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или

б) споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.


Законът дава дефиниция и на понятието стока, като това е всяка движима материална вещ, вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, така и стока, съдържаща цифрови елементи. Последната е всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или на цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.


Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги


Законът поставя акцент върху изискванията към предоставяните цифрово съдържание или цифрови услуги, като търговецът е длъжен да осигури съответствието с тези изисквания.


1. Индивидуални изисквания за съответствие


Търговецът е длъжен да предостави на потребителя цифрово съдържание или цифрова услуга, което да отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, а именно:

 1. Да съответства на уговорените в договора характеристики – описание, количество, функционалност, съвместимост и други;

 2. Да е годно за конкретната цел, търсена от потребителя. Тази конкретна цел ще обвързва потребителя ако същият е уведомил търговеца за нея най-късно в момента на сключване на договора, а търговецът следва да е съгласил с нея;

 3. Да е предоставено заедно с всички принадлежности, указания, включително относно инсталирането и оказване на помощ на потребителите;

 4. Да се предаде в последната актуализирана версия и да се предоставят на потребителя актуализации, включително във връзка със сигурността.

2. Обективни изисквания за съответствие

В допълнение към индивидуалните изисквания, цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да отговаря и на следните обективни изисквания за съответствие:


 1. Да е в количество и да притежава качества и работни характеристики, които са обичайни за съответния вид цифрово съдържание или услуги от същия вид и които потребителят може разумно да очаква;

Важно! Търговецът е обвързан от всички публични изявления относно характеристиките на предлаганото, съдържащи се например в рекламата или в етикета.


2. Да е годно за целите, за които обичайно се използва цифрово съдържание или цифровите услуги от същия вид;

3. Да се предостави заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може разумно да очаква да получи;

4. Да съответства на пробната версия или на предварителния преглед преди сключване на договора.


3. Изисквания за интегриране в цифрова среда


Всяко несъответствие, произтичащо от неправилно интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя, се счита за несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга. За да носи търговецът отговорност за несъответствие, интегрирането следва да е извършено от него или от лице, за чиито действия търговецът отговаря. Търговецът ще отговаря и в случаите, когато цифровото съдържание или цифровата услуга са интегрирани от потребителя, въз основа на предоставени от търговеца указания, които обаче са страдали от пропуски.


Отговорност за несъответствие с изискванията


Търговецът отговаря за всяко непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие с горните изисквания в срок от 2 години от датата на предоставянето.


В случаите, в които цифровото съдържание или услуга се предоставят непрекъснато, в рамките на определен период от време, тогава търговецът отговаря за всяка липса на съответствие в рамките на времето на действие на договора.


Търговците са тези, които носят тежестта на доказване дали цифровото съдържание или цифровата услуга са предоставени съгласно изискванията.


Много е важно да се отбележи, че законът урежда само възмездни сделки между търговци и потребители. Срещу предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга, потребителят заплаща определена цена. Възможно е вместо цена, потребителят в замяна да предостави своите лични данни на търговеца. Визират се случаите, когато се предлагат дигитални услуги срещу регистрация на потребители в уебсайтове, социални мрежи и други подобни.


Договори за продажба на стокиПри договорите за продажба на стоки търговецът също следва да осигури съответствието с индивидуалните изисквания, с обективните изисквания и с изискванията за монтиране или инсталиране на стоките.


Глава Трета „Продажба на стоки на потребители“ се прилага и за цифрово съдържание или цифрови услуги, които са вградени в стоките или са взаимосвързани с тях и които се предоставят със стоките в рамките на договора за продажба.


Когато обаче цифровото съдържание или услуга се предоставят отделно от стоката, тогава по отношение на тях ще се прилага Глава Втора от закона.


При съмнение дали предоставянето на вградено или на взаимосвързано цифрово съдържание или цифрова услуга съставлява част от договора за продажба, се приема, че същото е включено в договора за продажба.


Търговска гаранция на стоките


Правилата за търговската гаранция се отнасят само за стоки, но не и за цифрово съдържание и цифрови услуги. Тоест по отношение на последните законът не предвижда да се предоставя търговска гаранция. Това обаче не изключва останалите средства за защита на потребителите, уредени в закона.


Важно правило, което се въвежда е, че ако условията, записани в гаранцията, са по-неблагоприятни от свързаната реклама, то търговската гаранция е задължителна за лицето, което я предоставя, съгласно условията, предвидени в рекламата относно търговската гаранция. Тоест ако търговец заяви в своята реклама, че предоставя гаранция на стоката при дадени условия, то той ще бъде обвързан от тях, независимо дали същите са включени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.


Предвидено е, че заявлението за предоставяне на търговската гаранция се предоставя на потребителя на траен носител най-късно при доставяне на стоката и следва да съдържа точно определена информация, написана на български език по ясен и разбираем начин, а именно: условията на гаранцията; стоките, за които се прилага; процедурата за изпълнение на гаранцията; правни средства за защита на потребителя; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция.


Потребителят винаги може да се позове на търговската гаранция и да претендира изпълнение, дори да не бъдат спазени някои от посочените изисквания по отношение на заявлението за предоставяне на търговска гаранция.


Последици при неизпълнение на задълженията на търговеца


 1. Рекламация

Когато търговецът не е предоставил цифровото съдържание или цифровата услуга, или същите не съответстват на изискванията за съответствие, потребителят може да предяви рекламация, като поиска: да бъде предоставено съответното цифрово съдържание или услуга, или същото да бъде приведено в съответствие с изискванията.


По отношение на стока, потребителят може да предяви рекламация, когато е налице несъответствие на стоката, като поиска привеждане на стоката в съответствие чрез замяна или ремонт на стоката.


Потребителят има право да предяви рекламация независимо дали е предоставена търговска гаранция за съответната стока.


Рекламацията може да се подаде устно или писмено.


Сроковете, в които може да се предяви рекламация, са:

 • При еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга – 2 години от предоставянето;

 • При непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга – през целия срок, през който се предоставя;

 • При рекламация на стока – 2 години от доставката ѝ;

 • При рекламация на стока, съдържаща цифрови елементи – (i) 2 години от доставяне на стоката, както при еднократно, така и при непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание и услуги в рамките на определен период от време; (ii) периода от време, през който цифровото съдържание или услуга трябва да бъде предоставено, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне за срок по-дълъг от две години.

Ако за стоката е предоставена и търговска гаранция и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация, тогава рекламацията може да се предяви до изтичане на срока на търговската гаранция при условията, предвидени в нея.


По отношение на търговците, продаващи стоки на потребители, законът въвежда и задължение за водене на регистър на предявените рекламации на стоки. Задължението не се прилага при предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги.


2. Намаляване на цената


Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената на стоката, на цифровото съдържание или цифровата услуга в следните случаи:

 • Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката, респективно търговецът не е привел цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие или привеждането на същите в съответствие е невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за търговеца;

 • Появи се несъответствие въпреки предприетите от търговеца действия по привеждане на стоката/ цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

 • Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената;

 • Търговецът е отказал рекламация или от обстоятелствата е ясно, че няма да приведе стоката/ цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.


3. Разваляне на договора


Потребителят може да развали договора с търговеца при наличие на някоя от посочените хипотези за намаляване на цената. Правото на разваляне може да се упражни само ако несъответствието е значително. Продавачът е този, който следва да докаже, че несъответствието е незначително.


При упражняването правото на намаляване на цената или разваляне на договора, търговецът следва да възстанови всички суми, дължими на потребителя, не по-късно от 14 дни от датата на уведомяването му от потребителя за решението си. При разваляне на договор за продажба на стоки, търговецът възстановява цената ако потребителят е върнал или изпратил обратно стоките на продавача до изтичането на този срок. Всички разходи за връщане на стоките са за сметка на продавача.


След развалянето, търговецът може да ограничи по-нататъшното използване от потребителя на цифровото съдържание или услуга. До развалянето, потребителят ще следва да заплати цената на използваното цифрово съдържание или услуги, които са съответствали на изискванията. И обратно, няма да се дължи плащане за периода, предшестващ развалянето, през който цифровото съдържание или услуги не са отговаряли на индивидуалните и обективни изисквания за съответствие и изисквания за интегриране.


Контролен орган за изпълнение на задълженията на търговците по закона е Комисията за защита на потребителите. За нарушения на закона е предвидена административно-наказателна отговорност за търговците, като могат да им бъдат налагани имуществени санкции в размер от 500 до 3000 лева в зависимост от вида на нарушението.


В заключение, можем да обобщим следното:

 • Новият Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки влиза в сила от 01.01.2022 г. От тогава същият ще се прилага за договори за продажба на стоки, които са сключени след тази дата, както и за договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, независимо от датата на сключването им;

 • Законът се прилага в отношения между търговци и потребители;

 • Законът се прилага по отношение на продажба на стоки, както и по отношение на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги;

 • Законът се прилага успоредно със Закона за защита на потребителите. Това означава, че търговците следва да съблюдават разпоредите и на двата закона при извършваната от тях търговска дейност;

 • Цифровото съдържание и цифровите услуги, както и стоките следва да отговарят на предвидените в договора характеристики, на характеристиките, които са обичайни за съответния вид съдържание/услуга/стока, както и да се предат на потребителя в последната актуализирана версия, заедно с всички принадлежности и указания;

 • Търговецът е обвързан не само от записаното в търговската гаранция на стоката, но и от свързаната с нея реклама;

 • Търговците имат задължение да водят регистър на рекламациите на стоките;

 • При неизпълнение на задълженията на търговеца, потребителят има право на рекламация, да иска намаляване на цената или разваляне на договора.


 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.


Автор: Станислава Иванова - адвокат

bottom of page