top of page

Какво е Дю дилиджънс и защо е важен етап от една сделка


 

Дю дилиджънс (due diligence) в буквален превод от английски език означава дължимо усърдие/грижа.


В практиката дю дилиджънс се прави в различни сфери, като той може да бъде правен, финансов, данъчен, технически и други. Във всички тези сфери дю дилиджънсът представлява подробно проучване и анализ на дадено лице, компания, имот и други във връзка с предстояща сделка.


Правният дю дилиджънс се свежда до детайлно проучване на обекта – предмет на бъдещата сделка (това може да е недвижим имот, придобивания и сливания между компании, проект и др.) с цел минимизиране на риска от сключването на сделката.

Дю дилиджънс се прави обикновено от купувача по една сделка, доколкото към момента на влизане в преговори с продавача той няма как да разполага с цялата необходима информация както за продавача, така и за обекта на бъдещата сделка.


Ползи от извършването на дю дилиджнънс


  1. Получавате информация относно обекта, който представлява интерес за вас, като по този начин валидирате своето бизнес намерение;

  2. Свеждане до минимум на риска от бъдещата сделка - посредством извършване на предварително проучване, Вие можете да направите оценка на състоянието на съответната компания, като например дали същата има скрити задължения, или на недвижимия имот – дали същият е обременен с вещни тежести или права на трети лица, дали намиращите се в имота сгради са законни, и други. По този начин Вие ще можете да направите адекватна преценка на рискове от сключването на сделката;

  3. Дю дилиджънсът може да Ви даде преднина при воденето на преговори и да Ви помогне при отстояване на позициите ви;

  4. Дю дилиджънсът ще Ви бъде полезен и след финализирането на сделка - в процеса на осъществяване на инвесиционните Ви намерения или дори при последваща препродажба на съответния обект.


Разбира се, съществува и риск да бъде проведен непълен или неправилен дю дилиджънс, което ще доведе до грешки и пропуски в процеса на осъществяване на сделката, а оттам и до повишаване на риска за инвеститора.


Ето защо, ако Ви предстои значима сделка или вече сте влезли в преговори за сключването й, ние съветваме да се обърнете към експерти в съответната област, които да Ви окажат необходимото съдействие, включително да проведат съответен дю дилиджънс, за да бъдете сигурни и спокойни в своето бизнес решение. 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.


Автор: Станислава Иванова - адвокат

bottom of page