top of page

А вие бихте ли сключили смарт договор?В ерата на непрестанно развиващия се технологичен свят, след появата на смарт телефоните, смарт автомобилите, смарт домовете и т.н., технологиите си поправиха път и в правото и се заговори за сключването на смарт договори или още умни договори (smart contracts). Всъщност, смарт договорите не са новост и работата по създаването на такива договори започва още през 90-те години на миналия век. Към онзи момент обаче технологичните възможности са били ограничени, за да могат смарт договорите да разгърнат в пълна степен своя потенциал и да заработят успешно в бизнес сферата. С появата на блокчейн технологията, се създаде и идеалната среда за развитието и прилагането на смарт договорите.


Смарт договорът не е някакъв отделен вид договор, а по същността си представлява компютърен код, в който са заложени условията на договора. Чрез компютърния алгоритъм се изпълняват автоматично задълженията по договора, без да са необходими действия от която и да е от страните, поради което смарт договорите биват наричани още самоизпълняеми договори. Това е и смисълът на смарт договорите – автоматизиране на процеса по изпълнение на договори с оглед спестяване на време и разходи, които обикновено съпътстват изпълнението на един договор. За да изясним по-добре как работят смарт договорите, за пример можем да дадем сключването на договор за доставка между търговци. Условията на съответната доставка се закодират предварително, както и съответните последици в случай на осъществяване на дадено условие по договора. Така при сбъдване на условието - получаване на стоката от купувача, чрез компютърната програма директно се превежда дължимата сума за доставката в полза на доставчика. По този начин се спестяват човешки усилия за плащане на парите, било в брой, било чрез извършване на превод.


Сключване на смарт договори в България


Към момента в България няма правна рамка, която да урежда сключването и изпълнението на смарт договори. Технологиите изпреварват правото, което е и нормалният ход на развитието и правното регламентиране на отношенията. Предвид липсата на правна уредба, резонно се поставят редица въпроси, сред които са и тези относно действителността и юридическата тежест на един сключен смарт договор.


Без съмнение, към настоящия момент не могат чрез смарт договори да се уреждат отношения, за които българският закон изисква същите да бъдат облечени в специална форма – напр. нотариално заверена форма или нотариален акт. Опорочаването на предвидената в закона форма води до недействителност на сделката.


От другата страна, няма пречка не целият договор да бъде описан в програмния код, а само отделни негови условия, като останалата част бъде уредена по стандартния начин. Така например ако при прехвърляне на апартамент, за което се изисква сключването на нотариален акт, се прехвърлят и намиращите се в него движими вещи, е напълно възможно условията относно прехвърлянето на движимите вещи да бъдат уредени в смарт договор, доколкото за сделките с движими вещи нотариална форма не се изисква.


Има условия в дадена сделка, които считаме, че не биха могли да бъдат дефинирани и изпълнени от смарт договорите. Това са такива условия, които са с много висока степен на абстрактност, като например задължения за полагане на грижата на добрия стопанин, за добросъвестност при изпълнение на задълженията и други подобни. За да се установи изпълнението или неизпълнението на подобни условия, считаме, че човешкият фактор не може да бъде заменен на този етап.


Относно самото сключване на смарт договора, а именно какъв е начинът за даване на изрично съгласие от договарящите страни, към момента това се случва посредством цифрови подписи на участниците в сделката.


Предимства на смарт договорите


- Автоматизиране на процеса по изпълнение на договора спестява време и разходи;


- Намаляват се възможностите за неизпълнение на договора, доколкото смарт договорът се изпълнява автоматично при сбъдване на съответното условие;


- Елиминиране на възможността да се изпусне важен етап или условие по договора, защото програмата следи вместо страната изпълнението на заложените в договора клаузи;


- По-малко спорове относно действието и прилагането на дадена клауза, доколкото изначално са закодирани последиците от прилагането на клаузата.


Смарт договорите и ролята на адвоката


Създаването на един смарт договор безспорно не може да се случи без експерт по разработване на софтуеър, който ще създаде компютърната програма и ще заложи в нея условията на договора. Това обаче не е достатъчно за сключването на един смарт договор. В първоначалния етап по воденето на преговори, договарянето на конкретния условия и цялостното структуриране на сделката ролята на адвоката продължава да бъде водеща. Именно договорените и формулирани от адвоката условия на сделката ще бъдат възпроизведени на компютърен език в съответния смарт договор.


Намираме, че перспективите пред смарт договорите и приложението им в бизнес отношенията са обещаващи. Ще следим с интерес навлизането и развитието им в блокчейн технологичната среда, както и се надяваме в обозримо бъдеще българският законодател да обърне внимание и на този аспект от договорното право.


Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.


Автор: Станислава Иванова - адвокат

bottom of page