top of page

Безплатна правна помощ и информация за пристигащите от Украйна граждани

BG/UA

 

Още от първите дни на военния конфликт в Украйна нашият екип предоставя безплатна правна помощ на всички, бягащи от ужасите на войната. Сътрудничим на Сдружение „Мати Україна“, като помагаме и ще продължим да подпомагаме нуждаещите се чрез консултации и съдействие за:

 • съставяне на всякакви документи, от които потърпевшите имат нужда (декларации, пълномощни и други);

 • заявяване на статут за временна закрила на територията на Република България и разясняване на правата, които временната закрила осигурява;

 • разкриване на банкова сметка в България;

 • намиране на място за настаняване, евентуално сключване на договор за наем;

 • намиране на работа и консултиране по трудовоправни въпроси;

 • стартиране на собствен бизнес в България;

 • получаване на българско гражданство;

 • други консултации, от които лицата се нуждаят и съдействие пред различни институции.


На 4 март 2022 г. Европейският съюз въведе в действие Директива 2001/55 ЕО на Съвета от 20.06.2001 г. Това означава, че пристигащите от Украйна автоматично получават на територията на държавите-членки на ЕС временна закрила за първоначален срок от 1 година (текстът на директивата можете да видите тук, а решението на Европейския съвет от 4 март - тук).


На 10 март Министерският съвет прие Решение № 144 , с което постанови временна закрила за разселените от Украйна лица в България (текстът на решението можете да видите тук).


Процедурата е опростена и правата за бежанците възникват автоматично по силата на Директивата и приетото от българското правителство решение.


Съгласно решението на Министерски съвет от 10 март временната закрила се предоставя на всички лица с чуждо гражданство (украинско или друго) и на лица без гражданство, които идват от Украйна. Доказването на гражданството може да стане чрез паспорт, лична карта (от всякакъв вид), шофьорска книжка, диплома или други документи със снимка.


От понеделник, 14 март 2022 г. на граничните пунктове се създава организация и на пристигащите лица ще бъде предоставена възможност да подадат документи за регистрация и издаване на български документ за пребиваване като лица с временен статут на закрила. Документът ще представлява ламинирана карта със снимка и QR код.


Вече намиращите се на територията на страната лица следва да подадат заявления, че желаят временна закрила в областните дирекции на МВР, както и в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците.


Процедурите на лицата, които вече са подали молби за статут на бежанец по общия ред, преди задействане на Директивата за временна защита, ще бъдат спрени и няма да бъдат разглеждани. Молбите ще бъдат разгледани по искане на самите лица, след отпадане на срока на временната закрила, ако тогава обстановката в Украйна все още не е безопасна.ПРАВА НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ


Пристигналите от Украйна лица, след снабдяване с регистрационна карта на чужденец под временна закрила, придобиват някои права в България - незабавно, по силата на закона, без да са необходими допълнителни разрешения или регистрации:


 1. право на пребиваване в България – да останат в страната за срока на временната закрила.

 2. право на труд – без да е необходимо разрешение за работа от Агенцията по заетостта.

 3. право на подходящо настаняване или средства за настаняване – българското правителство обяви, че ще подпомага с определена сума на ден бежанците, настанени в места за настаняване, вписани в националния туристически регистър. За повече информация вижте сайта на Министерството на туризма: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/informaciya-ot-ministerstvo-na-turizma

 4. право на социално подпомагане – при условията на Закона за социалното подпомагане, като български граждани.

 5. право на достъп до образование – децата могат да бъдат записани безплатно в училище или детската градина. Заявлението за записване в училище или детска градина се подава до Регионалното управление на образованието. Вижте бланката за записване тук.

 6. право на безплатна медицинска помощ при спешни състояния. Лицата от "уязвима група" имат право на пълно медицинско обслужване и извън спешни случаи, като български граждани. Това са малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора (над 70 г.), бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства или жертви на трафик или други форми на тежко насилие.

 7. право на свободно завръщане – лицата, на които е предоставена временна закрила ще могат да пътуват до Украйна и да се завръщат в България без това да води до отпадане на закрилата.


За повече информация свържете се с адвокат Бистра Гелева на телефон +359898574085 или чрез каналите ни за връзка, които можете да намерите в раздел Контакти на нашия сайт: https://www.causa-law.bg/


 

БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ


Ще з перших днів воєнного конфлікту в Україні наша команда надає безкоштовну правову допомогу всім, хто втікає від жахів війни. Ми співпрацюємо з Асоціацією «Мати Україна», допомагаємо та підтримуємо тих, хто цього потребує, консультуючи та сприяючи у:


 • складанні всіх видів документів, які необхідні потерпілим (декларації, довіреності тощо);

 • поданні заяви про статус тимчасового захисту на території Республіки Болгарія та роз'ясненні прав, які надає тимчасовий захист;

 • відкритті банківського рахунку в Болгарії;

 • пошуку житла, при потребі укладанні договору оренди;

 • пошуку роботи та консультації з питань праці;

 • відкритті власного бізнесу в Болгарії;

 • отриманні болгарського громадянства;

 • наданні інших консультацій, яких потребують окремі особи, та допомозі в різних установах.


4 березня 2022 року Європейський Союз увів в дію Директиву Ради 2001/55 EО Ради Європи від 20 червня 2001 року. Це означає, що особи, які прибувають з України, автоматично отримують тимчасовий захист на території держав-членів ЄС на початковий період у 1 рік (текст Директиви можна побачити тут, а рішення Ради Європи від 4 березня - тут).


10 березня Рада Міністрів прийняла Рішення № 144, яким надається тимчасовий захист особам, які прибули з України в Болгарію (з текстом рішення можна ознайомитися тут).


Процедура спрощена і права біженців виникають автоматично на підставі Директиви та рішення, прийнятого урядом Болгарії.


Відповідно до постанови Ради міністрів від 10 березня тимчасовий захист надається всім особам з іноземним громадянством (українським чи іншим) та особам без громадянства, які прибувають з України. Підтвердити громадянство можна за допомогою паспорта, ID-картки (будь-якого виду), водійських прав, диплому або інших документів з фотографією.


З понеділка, 14 березня 2022 року, у пунктах пропуску на кордоні буде створено організацію та особам, які прибувають буде надана можливість подати документи на реєстрацію та видачу документів на проживання в Болгарії як особи зі статусом тимчасового захисту. Документ буде виданий у формі ламінованої картки з фотографією та QR-кодом.


Особам, які вже перебувають на території країни, потрібно подати заяви про тимчасовий захист в обласних управліннях МВС, а також у територіальних підрозділах Державного агентства у справах біженців.


Процедури осіб, які вже подали заяви про надання статусу біженця в загальному порядку до набуття чинності Директиви про тимчасовий захист, будуть призупинені та не розглядаються. Заяви будуть розглядатися на вимогу самих осіб після закінчення терміну дії тимчасового захисту, якщо тоді ситуація в Україні ще буде небезпечною.


ПРАВА БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ В БОЛГАРІЇ


Особи, які прибувають з України, після отримання реєстраційної картки іноземця з тимчасовим захистом, набувають певних прав в Болгарії - відразу, за законом, без потреби додаткового дозволу чи реєстрації:


 1. Право на перебування в Болгарії - залишатися в країні на період тимчасового захисту.

 2. Право на роботу - без необхідності отримувати дозвіл на роботу від служби зайнятості.

 3. Право на відповідне житло або кошти для поселення - уряд Болгарії оголосив, що надаватиме певну суму допомоги на день біженцям, які розміщені в місцях проживання, внесених до національного туристичного реєстру. Більше інформації на сайті Міністерства туризму: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/informaciya-ot-ministerstvo-na-turizma

 4. Право на соціальну допомогу - відповідно до Закону про соціальну допомогу, як громадяни Болгарії.

 5. Право на доступ до освіти - дітей можна безкоштовно зарахувати до школи чи садочка. Заява про зарахування до школи чи дитсадка подається до обласного управління освіти. Реєстраційну форму дивіться тут.

 6. Право на безкоштовну медичну допомогу в невідкладних ситуаціях. Особи з «вразливих​ груп» мають право на повну медичну допомогу навіть за межами екстрених випадків, як громадяни Болгарії. Це малолітні, неповнолітні без супроводу, люди з інвалідністю, люди похилого віку (понад 70 років), вагітні жінки, одинокі батьки з неповнолітніми дітьми, особи з тяжкими порушеннями здоров’я, особи з психічними розладами чи постраждалі від торгівлі людьми чи інших форм тяжкого насильства.

 7. Право повернутися – особи, яким надано тимчасовий захист, зможуть їздити в Україну та повертатися до Болгарії без втрати захисту.


За додатковою інформацією звертайтеся до юриста Бістри Гелевої за телефоном +359898574085 або через наші контактні канали, які Ви можете знайти в розділі Контакти на нашому сайті: https://www.causa-law.bg/

 

Настоящата публикация е създадена единствено с информационна цел, като същата не претендира за изчерпателност. Съдържанието на публикацията не представлява правно становище или съвет. Авторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от действия или бездействия, основани на тази публикация.

Автор: Бистра Гелева - адвокат


Ця публікація має виключно інформаційний характер і не є вичерпною. Зміст публікації не є юридичним висновком чи порадою. Автор не несе відповідальності за збитки або упущену вигоду від дій чи бездіяльності на підставі цієї публікації.

Автор: Бістра Гелева - юрист

bottom of page