top of page

Недвижими имоти

 

Предоставяме експертно правно обслужване в сферата на вещното право, с фокус върху инвестиции и сделки с недвижимо имущество. Ние успешно консултираме нашите клиенти в целия процес на осъществяване на техните инвестиционни намерения в България, започвайки от планирането на проекта, изготвяне на правни анализи на собствеността, съдействие във връзка с финансирането на проекта, структуриране и реализиране на покупко-продажбата. Опитът ни в тази сфера включва:

  • Консултации относно придобиване на недвижими имоти в България

  • Цялостен правен анализ на собствеността (due diligence)

  • Сделки по придобиване и разпореждане с недвижими имоти – изготвяне на предварителни и окончателни договори (нотариални актове) за покупко-продажба на недвижими имоти, включително в процес на изграждане (без Акт обр. 16); представителство пред нотариус за изповядване на сделките

  • Консултиране относно избора на финансиране на бъдещата сделка, съдействие при получаване на финансовите средства, включително учредяване на различни обезпечения във връзка с финансирането – ипотеки, договори за особен залог, банкови гаранции и др.

  • Консултации и съдействие при одобряването на инвестиционни проекти – отношения с регулаторни органи, получаване на съгласувания и разрешения, сключване на присъединителни договори с дружества - доставчици на услуги

  • Договори за дарение на недвижими имоти; наеми на недвижими имоти; сделки с ограничени вещни права (право на ползване, сервитутни права, право на строеж); делба на съсобствени недвижими имоти (доброволна и съдебна); договори за управление и поддръжка на етажна собственост

  • Процесуално представителство пред съд по вещноправни спорове

bottom of page