top of page

Събиране на вземания и Изпълнително производство

 

Ние предоставяме консултации, както и представителство при уреждане на спорове във връзка със събирането на вземания и преструктурирането на задължения. Спектърът ни от правни услуги обхваща:

  • Консултации и водене на преговори за отсрочване и разсрочване на задължения

 

  • Цялостно проучване на финансовото и имуществено състояние на длъжника

 

  • Стартиране на производство по индивидуално принудително изпълнение

 

  • Защита и процесуално представителство по изпълнителни дела

 

  • Иницииране на заповедни производства и процесуално представителство пред съдилища и частни съдебни изпълнители в производствата

bottom of page