top of page

Електронна търговия и Защита на личните данни

 

С развитието на информационните технологии се разшириха и възможностите за правене на бизнес, като голяма част от интернет пространството се зае от мащабна електронна мрежа за търговия, посредством която по електронен път се търгува със стоки и услуги, без физическото присъствие на двете договарящи страни. В отговор на тези промени, на европейско и национално равнище се засилиха регулаторните режими в сферата на електронната търговия и Интернет предоставянето на услуги. Интернет предприемачите следва да бъдат много внимателни при стартиране на онлайн бизнес и стриктно да съблюдават законовата рамка в тази област не само под страх от налагане на санкции от контролните органи, но и с оглед осъществяване на законосъобразен, прозрачен и конкурентен бизнес, вдъхващ сигурност и доверите у потребителите. Последните, от своя стана, нерядко се сблъскват с недобросъвестни търговци и имат нужда от правно съдействие за защита на техните права и интереси като потребители на електронна търговия.

Ние се стремим да отговорим на нуждите както на настоящите и бъдещи интернет търговци, така и на потребителите на онлайн стоки и услуги, като оказваме правно съдействие по следните въпроси в областта на Интернет правото:

  • Правно съдействие при осъществяването на бизнес с насоченост към онлайн търговията и предоставянето на услуги, в това число:

Извършване на цялостен одит на уебсайта или онлайн платформата и съответствието им със законовите изисквания

 

Изготвяне на всички изискуеми по закон и необходими документи за осъществяване на електронна търговия, съобразени със спецификата на съответната търговска дейност  - изготвяне на Общи условия за използване на уебсайта, Политики за поверителност, Политики за използване на бисквитки и др.

 

Правни консултации относно прилагане на Закона за електронна търговия и другите закони и подзаконови нормативни актове в тази област

 

Правни консултации по въпроси, касаещи конкурентното право

 

  • Правни консултации относно българското и европейското право в сферата на защитата на личните данни, както и привеждане в съответствие на търговската дейност с изискванията  на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в сила от 25 май 2018, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:

 

Извършване на правен анализ на правилата и процесите и свързаната с тях документация относно защита на личните данни

 

Изготвяне на всички правни документи във връзка с обработването на лични данни – Политики за защита на личните данни, договори между администратори на лични и данни и обработващи лични данни, вътрешни процедури за упражняване правата на субектите на данни, както и за действия при нарушение на сигурността, форми за даване на информирано съгласие и др.

 

Правно съдействие при извършване на оценка на риска, свързан с обработването на лични данни, и оценка на въздействието върху защитата на данните при наличието на висок риск

 

Комуникация и представителство пред Комисията за защита на личните данни

 

  • Консултиране и съдействие на потребителите във връзка със защита на техните права при закупуване на стоки и използване на услуги в условията на индиректна търговия; съдействие и представителство пред Комисията за защита на потребителите

 

  • Обжалване по административен и съдебен ред на наложени глоби и имуществени санкции от различни контролни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни и др.

bottom of page