top of page

Договорно право

 

Фокус на кантората е съдействие на гражданите и бизнеса в цялостния процес по договарянето, изготвянето, сключването и изпълнението на договори.

Консултиране

Ние можем да Ви консултираме относно договор, който предстои да сключите и да дадем оценка относно рисковете, които крие, и възможности за избягването им.

Изготвяне на договори 

Изготвяме различни по вид договори, както и можем да прегледаме и коригираме договор с оглед защита на Вашите права и интереси:

 

  • Договори с доставчици на комунални услуги

  • Договори относно покупко-продажба на недвижими имоти – предварителни договори за покупко-продажба, нотариални актове, договори за кредит, договори за дарение, договори за посредничество с агенции за недвижими имоти и др.

  • Договори за наем на недвижими имоти

  • Трудови и граждански договори

  • Изготвяне на договори за бизнеса – в зависимост от специфичния предмет на дейност на компанията, ние изготвяме договори за нуждите на всеки бизнес – рамкови споразумения, договори за доставка на стоки, договори за услуги, меморандуми за разбирателство, споразумения за конфиденциалност, договори за превоз, комисионни договори, продажба на изплащане, договори за реклама и др.

  • Договори за стартъпи – партньорски споразумения, договори за създаване и предоставяне на различни IT продукти и услуги – софтуерни решения, продукти, приложения, функционалности, системи и др., SLA, изготвяне на Общи условия и политики за защита на личните данни. 

Водене на преговори

 

Представляваме клиенти в процеса на воденето на преговори с партньори, контрагенти, клиенти, и договаряне на клаузи, които в максимална степен защитават техните права и интереси. 

 

Обезпечения на договорите

 

Предоставяме правни консултации и съдействие във връзка с учредяване на различни обезпечения по договори – учредяване на ипотеки, запори, залози, поръчителство, банкови гаранции, поемане на дълг, прехвърляне на вземания (цесия) и др.

Изпълнение и неизпълнение  на договори

 

Ние можем да Ви консултираме дали е налице неизпълнение по договор (забава за изпълнение на парично задължение; лошо или пълно неизпълнение на задължение) и да дадем правна оценка за последиците от неизпълнението, респективно за правата на изправната страна по договора.

 

Действия по принудително изпълнение/ водене на дела

 

Когато е невъзможно да се постигне съгласие с другата страна по договора, ние оказваме съдействие за предприемане на действия по принудително изпълнение на договорите -  изготвяне на нотариални покани за изпълнение; иницииране на обезпечителни производства - налагане на запори и възбрани с оглед обезпечаване, че клиентът ще може да удовлетвори вземането си при бъдещо съдебно решение в негова полза; завеждане и водене на дела – искови и заповедни производства; иницииране и представителство по изпълнителни производства.

bottom of page