top of page

Heading 1

Административно право и Процедури

 

Предоставяме широк набор от правни услуги в областта на административното право както на граждани, така и на юридически лица:

  • Съдействие в административни процедури за получаване на лицензии и разрешения

  • Оценка и консултации относно законосъобразността на административни актове

  • Подаване на възражения и оспорване на незаконосъобразни административни актове по административен и съдебен ред, процесуално представителство по административни дела пред всички съдебни инстанции

  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи

  • Оказване на съдействие и представителство на чуждестранни граждани в процедури по пребиваване и трудова заетост в Република България, издаване на разрешения и визи за временно или постоянно пребиваване в страната, придобиване на българско гражданство и др.

bottom of page