АДВОКАТИ

_IMG3874(1)_3_snimka black white.jpg

Адв. Станислава Иванова 

Станислава Иванова е адвокат с над 10 годишен опит, член на Софийски адвокатска колегия. Завършила е Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, с отличен успех, като паралелно е изучавала и Международни отношения в Софийски университет.

 

Адвокат Станислава Иванова специализира и има богат опит в сферата на търговското право и недвижимите имоти. Станислава Иванова консултира и подпомага български и чуждестранни клиенти по всякакви търговски и корпоративни въпроси, учредяване на търговски дружества, вливания и придобивания, преобразуване на търговски дружества, изготвяне на различни корпоративни документи. Тя е експерт по изготвянето на сложни търговски договори от всякакъв вид, като успешно подпомага клиентите в целия процес по договарянето, изготвянето, структурирането и сключването на сделки.

 

В сферата на недвижимите имоти адв. Станислава Иванова извършва правни проучвания и правни анализи на собствеността, консултиране и съдействие при сключване на сделки по закупуване и продажба на недвижими имоти, финансиране на сделката и учредяването на обезпечения – ипотеки, особени залози и други. Представлявала е български и чуждестранни инвеститори през целия процес на осъществяване на техните инвестиционни намерения в България, свързани с придобиването на недвижимо имущество и изграждането на строителни обекти, включително оказване на правно съдействие през всички етапи на строителния процес.

 

Адвокат Станислава Иванова успешно представлява клиенти по граждански, търговски, вещни, трудови и административни дела, както и в изпълнителни производства по събиране на вземания.

 

      

Контакти

+ 359 878 267 620

IMG_20190101_162204_bw.jpg

Адв. Бистра

Гелева 

Бистра Гелева е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 2010 г. Завършила е Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Специализирала е английско и европейско право в университета "Кеймбридж".

 

 

Адвокат Бистра Гелева притежава широка правна експертиза и опит в областта на защитата на нарушени граждански права и в търговското право. Тя подпомага български и чуждестранни граждани и търговски дружества, като извършва консултиране и процесуално представителство по разнообразни правни спорове, в това число, произтичащи от неизпълнение на граждански и търговски договори, неплащане на задължения, непозволено увреждане, спорове с банкови, застрахователни институции и ютилити дружества, спорове за право на собственост и делби на недвижими имоти.

 

 

Адвокат Гелева разполага със значителен професионален опит и в гражданските и търговските дела с международен елемент, както и при признаването и допускане на изпълнението в България на европейски съдебни актове.

 

Специализира и в областта на трудовото право, като представлява както работодатели, така и работници и служители по трудовоправни спорове.

 

Съдейства на клиенти в различни административни процедури, както и при обжалването на незаконосъобразни актове, предписания и наказателни постановления, издадени от административни органи.

Контакти

+359 898 574 085