top of page

Ако сте попаднали на този уебсайт, значи имате нужда от правно съдействие от адвокат. Често хората избягват да се обръщат за съвет към адвокат, тъй като не знаят колко ще им струва или се страхуват, че ще бъде твърде скъпо. Ние ще веднага ще внесем яснота по този въпрос.  

Какъв е размерът?

Адвокатска кантора Causa предлага висококачествени правни услуги на достъпни цени.

Длъжни сме да Ви информираме, че Висшият адвокатски съвет е приел Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съгласно която размерът на адвокатските хонорари не може да е по-нисък от посочените минимални размери в Наредбата.

В случай че казусът не представлява фактическа и правна сложност, ние таксуваме нашите клиенти на минимума, а именно в размерите, посочени в Наредбата.

 

Наред с това, проявяваме коректност и прозрачност при ценообразуването. Хонорарите ни могат да се различават от посочените в Наредбата, с оглед спецификата и сложността на разглеждания казус. В този случай цената на предлаганите от нас правни услуги е по свободно договаряне между клиент и адвокат. Ние винаги уведомяваме клиентите за крайната цена на услугата.

Може ли да се плати на части?

Кантората предлага възможност за заплащане на адвокатското възнаграждение на няколко вноски, съгласно постигната договореност между адвокат и клиент.

Мога ли да получа безплатна правна помощ?

Ние можем да оказваме безплатна правна помощ и съдействие на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

От безплатна правна помощ могат да се възползват следните лица:

 • лица, които имат право на издръжка

 • материално затруднени лица

 

Ако попадате в една от двете категории лица и смятате, че имате нужда от правна защита и съдействие, свържете се с нас, за да разберете дали и как можем да Ви бъдем полезни.

Кога и как се плаща?

Съгласно Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, договореното между клиент и адвокат възнаграждение е платимо авансово. Плащането може да бъде направено както в брой, така и по банков път.

Получавам ли официален документ за възложената услуга и платения хонорар?

За възложените правни услуги, адвокатът и клиентът подписват договор за правна защита, в който се уговарят видът на услугите, размерът на възнаграждението и начинът на заплащането му.

Мога ли да получавам правни услуги под формата на абонамент?

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на бизнеса с оглед получаване на регулярна, бърза и компетентна правна помощ на разумни цени.

 

Повече за абонаментното правно обслужване, което предлагаме, може да научите от тук.  

                                                Цени на правни услуги

 

 

За удобство на клиентите, по-долу са посочени цените на най-често срещаните услуги, които предоставяме. 

 

Възнаграждения за консултация, справки и изготвяне на книжа

 • Консултация на живо (включва и преглед на документи на място) – 50 лв.

 • Писмена консултация - 60 лв.

 • Проучване на дело с даване на мнение по него - 300 лв.

 • Изготвяне на пълномощно – 50 лв.

 • Изготвяне на нотариална покана – 50 лв.

 • Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратурата и полицията - 50 лв.

 

Водене на граждански дела

За процесуално представителство и защита по граждански дела възнагражденията са следните:

 • По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е в размер на минималната месечна работна заплата

 • По дела за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 400 лв.

 • За производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.

 

За водене на граждански дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 

1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.

 

2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.

 

3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.

 

4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.

 

5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.

 

6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.

 

7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

 

За учредяване на дружества и вписване на промени в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ:

 

 • Едноличен търговец - 150 лв.

 • Дружество с ограничена отговорност - 300 лв.

 • Акционерно дружество - 600 лв.

 • Фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.

 

Изпълнителни дела

 • Проучване на изпълнително дело – 300 лв.

 • Образуване на изпълнително дело – 200 лв.

 • Процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв.,  и за вземания над 1000 лв. – половината от възнаграждението, което се дължи за граждански дела с материален интерес, посочени по-горе.

 • Обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв/

 

Изготвяне на писмени договори

Доколкото договореностите между две страни могат да бъдат с най-различен обхват, съдържание, специфика и сложност, не бихме могли да дадем предварително информация за цени за изготвяне на писмени договори. В случай че имате нужда от съдействие за изготвянето на договор или желаете да прегледаме и дадем становище по договор, който Ви е предоставен от другата страна, не се колебайте да се свържете с нас и да попитате за цена.

 

 

Посоченият списък от услуги е непълен. Ако Ви интересува цена на услуга, която не сме посочили горе, не се притеснявайте да ни попитате. 

bottom of page